Persondata

Retningslinjer for brug af kunders persondata i GN-Højtryk A/S

I medfør af persondataforordningen skal GN-Højtryk A/S udarbejde retningslinjer for, i hvilket omfang oplysninger videregives og behandles.

GN-Højtryk A/S er dataansvarlig for behandlingsaktiviteten af persondata. Kontaktoplysningerne på GN-Højtryk A/S er: GN-Højtryk, Meterbuen 33, 2720 Skovlunde, CVR: 36432756, Tlf. +45 70 23 90 69, Mail: info-hojtryk.dk.

Formålet med retningslinjerne er, at gøre kunder opmærksomme på vores retsgrundlag for behandlingen, hvilke persondata vi behandler, kundernes rettigheder, særlige forhold angående videresendelse til myndigheder eller 3.part, klageadgang samt kontaktinformationer på GN-Højtryk A/S.

Grundlag for indsamling af data

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt fastsat formål, vi fokuserer på at minimere mængden af personoplysninger.

Vi sikrer, at de personoplysninger, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende, og vi opdaterer personoplysninger løbende.

Følgende er retsgrundlaget for GN-Højtryk A/S’ persondatabehandling:

  • Retningslinjerne for persondata følger EU-databeskyttelsesforordningen nr. 2016/679.
  • Du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et specifikt formål, jf. persondataforordningens art. 6.1(a).
  • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b).

Beskyttelse af persondata

Data må kun bruges til det formål, som kunden har givet sit samtykke til, eller som er påkrævet ifølge loven. VI beskytter derfor dine persondata, som der opbevares fortroligt i aflåste skabe og i godkendte lukkede systemer til et antal begrænset medarbejdere.

Digitale personoplysninger er beskyttet med adgangskontrol, personlige passwords, firewalls og virusprogrammer.

Derudover har vi en proces for sikkerhedsbrud og underretning herom til vores registrerede kunder/personer.  

Hvem deler vi oplysningerne med

Vores underdatabehandlere skal overholde vores sikkerhedskrav, og de må derfor ikke bruge personoplysninger, som de modtager fra os til andre formål.

Rettigheder

Som registreret i vores system har kunder/samarbejdspartner/medarbejder til enhver tid ret til indsigt i hvilke data og til hvilket formål vi behandler data. Dette gælder særligt:

Retten til indsigt: Vedkommende kan få indsigt i den persondata GN-Højtryk A/S, opbevarer på dem selv. Der vil ikke blive givet adgang til andres persondata eller fortrolige oplysninger.

Retten til berigtigelse: Er persondata som der er opbevaret af GN-Højtryk A/S ikke korrekt, kan vedkommende for hvem persondataen vedrøre, få rettet oplysningerne.

Ret til sletning: Persondata kan blive slettet såfremt vedkommende anmoder om dette.

Ret til indsigelse: Der kan, i visse tilfælde gøres indsigelse mod GN-Højtryk A/S´ behandling af persondata.

Ret til begrænsning: Personer kan anmode om, at få deres fremtidige behandling af egen persondata begrænset, såfremt behandlingen ikke længere opfylder kravene for behandling og opbevaring.

Som et krav bliver personoplysninger løbende vurderet og slettet, når de ikke længere er relevante.

Kontaktoplysninger og klage

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@gn-hojtryk.dk eller telefon: +45 70 23 90 69. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Revisioner af Retningslinjerne

Hvis vi ændrer vores retningslinjer om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores retningslinjer, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail.

Retningslinjerne blev opdateret den 25. februar 2022.